ASAF

Asaf was een koorleider/dichter en ziener.
 Zijn naam betekent 'genezend en samenbindend'.
 Dit zijn de aspecten die Johannes in zijn bediening naar voren wil laten komen.

 
 
Dumbrovita 1.JPG

HOE IS DE STICHTING TOT STAND GEKOMEN?

Zoals u bekend is heeft Johannes van der Elst een warm hart voor de zending en met name voor Oost-Europa. Reeds vele jaren maakt hij reizen naar o.a. Roemenië, Moldavië, Kroatië, enz. 
Door de jaren heen heeft hij verschillende kontakten gelegd met gemeentes in deze landen. Hij is daar een bekende geworden die regelmatig door de broeders gevraagd wordt om 'over te komen'. Op  vele wijze heeft hij daar dienstbaar mogen zijn door materiële- en geestelijke hulp te verlenen. Regelmatig ging er onder zijn leiding een team mee om in de praktijk bekend te worden met de  zending. Als gemeente mochten we hem vele malen laten gaan en hem financieel ondersteunen, zodat hij daar in de noden kon voorzien. Wat dit laatste betreft hebben we gemeend een stichting te  moeten oprichten, een verlangen dat al eerder bij Johannes en anderen leefde. Hij heeft het altijd voor zich gehouden, om de tijd van de Heer af te wachten. Nu kwam er een duidelijk voorstel naar   hem toe om tot de oprichting te komen van een stichting. Voor hem was het nu de bevestiging dat de tijd was gekomen om de stichting Asaf op te richten.


HOE JOHANNES GESTALTE GEEFT AAN ZIJN VISIE.

Psalm 40:3-4 “Hij trok mij uit de kuil van het verderf uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een Rots, mijn stappen maakte Hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de Heer vertrouwen.”

Gegrepen door de liefde van Jezus heb ik maar één verlangen, om Hem te kennen en Zijn dienaar te zijn, overal waar Hij me zendt. In 1974 werkte ik als timmerman in Oostenrijk. God heeft me daar heel persoonlijk geroepen en dit veranderde mijn hele leven. Ik had nog maar één verlangen, om Hem te kennen, Hem te volgen. Zo kwam ik terug in Nederland. Jaren van vorming volgden, jaren waarin de Heer me zo veel van Zijn liefde heeft laten zien. Zo groeide Zijn wil in mijn leven. Vanaf het begin dat we in de Pinkstergemeente Morgenstond kwamen sprak de Heer, dat de dag zou komen dat Hij mijn roeping zou bevestigen. En zo kwam de dag dat God me riep om naar Roemenië te gaan. 

God sprak dat Hij me leiden zou ook vanuit deze landen zelf. Altijd was Hij degene die het aangaf en bevestigde door anderen heen en ik weet maar al te goed dat gehoorzamen het allerbeste is wat je doen kan. Hem gehoorzamen vanuit liefde en vertrouwen, er is immers niemand die zo liefdevol, betrouwbaar, eeuwig, heilig en sterk is als Hij, onze Hemelse Vader, Koning der Koningen en Heer der heren. Er is geen groter voorrecht dan Hem te mogen dienen. De afgelopen jaren werden we al eerder aangesproken of het niet beter was om een stichting op te richten. Stichting Asaf. Ook hierin heeft God heel duidelijk de juiste tijd aangegeven. Wat is Hij toch geweldig in Zijn trouw. De roeping die Hij mij gegeven heeft als evangelist is ten dienste voor het lichaam van Christus wereldwijd. De naam 'Asaf' is wat God in mijn hart heeft gelegd en betekend; 'genezend en verzamelend'. Genezend door het kruis van het Lam, verzamelend als het signaal van de hoorn, een profetisch geluid. Samen optrekkend, zodat velen Jezus mogen zien en ontzag voor Hem zullen hebben en Hem mogen leren kennen als hun Verlosser en Koning. Laten we onze steun geven vooral ook aan hen die het minder hebben om hen te bemoedigen, te ondersteunen als Gods kinderen. Elkaar dienend, de verlorenen te zoeken, daarin wil ik beschikbaar zijn.

De uwe in Zijn dienst

Johannes


HOE U DE STICHTING KUNT STEUNEN.

Met uw steun willen we de gemeenten dienen waar Johannes kontakten mee heeft.
We denken aan financiële steun, omdat Johannes met zijn kennis van de levensbehoeften die daar nodig zijn, de juiste middelen weet aan te schaffen en natuurlijk aan de vervoerskosten. 
U kunt ons steunen door maandelijkse giften. IBAN: NL72INGB0004819333
We hopen op uw steun te mogen rekenen om zo met elkaar te mogen arbeiden in Gods Koninkrijk.

Rep.Moldovië.jpg

BELEIDSPLAN

Het doel van Stichting Asaf 

Asaf was een koorleider/dichter en ziener. Het doel van Stichting Asaf is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad op grond van Psalm 40:3-4. De naam betekent genezend/samenbindend. Dit zijn de aspecten die Johannes in zijn bediening naar voren wil laten komen. Dit ten opzichte van het Lichaam van Christus, wereldwijd. 

Het werk van Stichting Asaf

Stichting Asaf is in 1996 opgericht. Johannes van der Elst werkt als evangelist, de gemeentes dienend. Hij werkt alleen daar waar God hem roept, en waar hij door de plaatselijke gemeentes gevraagd wordt. In de loop van de jaren heeft dit geleid tot een steeds groter wordend netwerk van gemeentes waar hij regelmatig wordt teruggevraagd. Met geld van de thuisgemeente Pinkstergemeente Morgenstond Cypres zijn er inmiddels drie kerkjes gebouwd die nog jaarlijks door Johannes bezocht worden.

Activiteiten 2015 en 2016

Balans 2015 

Balans 2016

Balans 2017

Balans 2018